17 Haziran 2010 Perşembe

HZ.PEYGAMBER (SAV),DİN ADAMI MIYDI..?

Vatikan kilisesinin balkonundan halkı selamlayarak “kutsayan” Katolik papaları…

Kilisede dev sakalı ve simsiyah cübbesi ile tütsüler içinde ayin yaptıran Ortodoks rahipleri…
Tapınakta nirvanaya duran Budist keşişleri…

Camide vaaz veren kırmızı fes üzerinde beyaz sarığı ile Sünni hocalar…

Kum şehrinde kum gibi kaynayan siyah, beyaz sarıkları ile Şii mollalar…
Dergahta post üzerinde muridlerine feyz dağıtan tarikat şeyhleri…

Cemevinde semah yaptıran upuzun beyaz sakalıyla Alevi dedeleri…
Velhasıl kendilerine özgü renkli kıyafetleriyle dünyanın değişik yerlerinde görmeye alışık olduğumuz o “din adamı” görüntüleri…
Acaba İslam’ın peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v) böyle birisi miydi?

Hz. İbrahim, Musa, İsa bunlar gibi miydi?

Yazının başlığında geçen “din adamı” tabirinden, bir sınıf ve meslek olarak din adamlığını kastediyoruz. Çünkü insanların çoğu “Nasıl ki her mesleğin bir adamı var; din de bir meslek olduğuna göre onun da adamları olur” diye düşünüyor.

Acaba öyle mi?

Din bir meslek midir?
Meslek, kişinin geçimini sağlamaktan öte, üzerinden zengin olabildiği, mal mülk yığabildiği vasıta olduğuna göre, din de bu vasıtalarından birisi mi olmaktadır?

Peygamber denilince insanların aklına yazının girişinde tasvir edilen “din adamı” tipolojisi neden geliyor?

***
Dikkatle baktığımızda başta Hz. Peygamber olmak üzere o her gün adını duyduğumuz peygamberlerin hiç birisinin böyle olmadığını görürüz.

Her şeyden önce Hz. Peygamber, hiçbir zaman kendine özel bir “din adamı” kıyafetiyle dolaşmamıştır. Onu içinde yaşadığı toplumdan ayıran özel bir kıyafeti asla olmamıştır. Bu konuda kendini toplumdan ayırmamıştır. Ömrü boyunca Ebu Cehil nasıl giyiniyorsa öyle giyinmiştir.

Demek ki peygamber bugün yaşasaydı, hangi toplumda yaşıyorsa o toplumun genel, yaygın ve makul kıyafeti neyse öyle dolaşacaktı. Onu kıyafet bakımından halkından ayıramayacaktık. Onun bu konudaki sünneti budur.

İkinci olarak Hz. Peygamber, şimdiki din adamlarının çoğu gibi yaşlı değildi. Peygamberliğe başladığında henüz 40 yaşına yeni girmişti. Onda “din adamı” denilince aklımıza gelen yaşlı, piri fani, “yeşil sarıklı ulu hoca” görüntüsü yoktu. Saçları kulak memelerinin altına inecek kadar uzundu ve genellikle de ortadan ikiye ayırırdı. Bugünkü tabirle “yağız bir delikanlı” görüntüsü vardı.

Keza Hz. İbrahim de Babil İmparotorluğu’nun resmi devlet tanrısı putlarını kırdığında “İbrahim adında bir delikanlının putlarımıza dil uzattığını duymuştuk” sözünden de anlaşılacağı gibi hayli gençti. Hz. Yusuf da vezirin karısının “delikanlısı” idi. Hz. Musa da Firavun’un sarayında yetişmiş ve tam gençlik çağında Mısır’ı terk etmişti. Hz. Zekeriya ise yaşlılığın son haddine varmışken Allah’tan çocuk istediğinde, peygamberlik görevine başlayalı yıllar olmuştu. İlk gençlik yıllarından beridir halkını uyarıyordu. Yani peygamberlerin hemen tamamı işe genç denilecek yaşta başlamışlardır. Dolayısıyla peygamber denilence insanların aklına din adamı görüntüsündeki yaşlı piri fanilerin gelmesi yanlıştır.

Üçüncü olarak, şu ana kadar göründüğü kadarıyla din adamları nedense hep zengin olur. Oysa Hz. Peygamber vefat ettiğinde peygamber olmaktan kaynaklanan bir serveti yoktu. “Geride birkaç kap ve bir kitap”dan başka bir miras bırakmadı. İslam’ın ilk halifelerinden üçü (Ebubekr, Ömer, Ali) de vefat ettiklerinde aynı durumdaydılar. Fakat onlardan sonra ne yazık ki bunu göremiyoruz.

Dördüncü olarak, din adamlığının mantığında dünya lezzetlerinden uzaklaşma vardır. Ruhbanlar böyle iddia etmelerine rağmen buna tam da uymazlar. Oysa Hz. Peygamber böyle bir şeye iyi görmediği gibi her normal insan gibi yedi, içti, kadınlarla evlendi.. Eşleriyle zaman zaman sorunlar yaşadı. Her normal insan gibi acı ve tatlı günleri oldu. Torunlarını omuzunda gezdirdi, her gördüğünde yukarı atıp tutarak sevdi ve sevindirdi. Eşi Aişe’ye Fatma’ya Fatoş dememiz gibi “Aiş” diyerek takıldı. Onunla koşu yarışları yaptı, başını omuzuna yaslayarak birlikte folklor oyunları seyretti. Yani dolu dolu diyebileceğimiz bir aşk ve evlilik hayatı yaşadı. Oysa bunlar din adamı mantığına göre “ruhaniliği” bozan şeylerdir. Öyle ya, dünya lezzetlerini alabildiğine tadan, “beyaz tenden” veya “cins-i latîf”den uzak durmayan birisi nasıl “veli” veya “aziz” olabilir (!).

Dördüncü olarak Hz. Peygamber tapınaktan gelen birisi değildi. Hiçbir ayin yönetmemiş, dini fetvalar vermemiş, kutsal kitapları okumamıştı. Yörenin tanınmış “dini otoritesi” filan değildi. Bir okulda okumamış, diploması, “akademik kariyeri” vs. yoktu. Dağda koyun güdüyordu. Amcaları ile ticaret kervanlarına katılıyordu. 25 yaşında “Hilfu’l-Fudul” (Erdemililer İttifakı) adlı bir teşkilata “adalet” üzerine yemin ederek girmişti. Teşkilatın kurucuları arasında yer almıştı. Bu teşkilat Mekke’de haksızlığa uğrayan, zulme maruz kalan garibanları, kimsesizleri, yoksulları, yolu kesilenleri (İbn’us-Sebil) koruma ve kollama amacıyla kurulmuştu.

Örneğin böylesi bir olayda, Mekke’ye kızı ile birlikte gelen bir köylünün yolu kesilmiş, satmak için getirdiği malına ve kızına şehre hükmeden yedi-sekiz tefeci bezirgandan birisi el koymuştu. Adam yana yana derdine çare arıyordu. Oradan birisi “Muhammed adında bir genç var, ona git, böyle işlerle ilgileniyor, sana yardımcı olur” dedi. Adam, o yıllarda henüz 25 yaşlarında olan genç Muhammed’e gelerek derdini anlattı. Muhammed, derhal kendisi ile aynı yaşlarda olan 10-12 kişilik bir gurubu göndererek tefeci bezirganın evine kuşattırdı. Grup kapıya vurarak adamın malını ve kızını geri vermesini istedi. Mekkeli kodaman, önce itiraz etti sonra da hiç olmazsa kızın bir gece kendinde kalmasını istedi. Grup bu söze öyle sinirlendi ki alınlarındaki damarlar görüyordu. Grup lideri etrafındakilere işaret ederek kapıya yüklendi. Omuzuyla kapıyı kırmak için yükleniyordu. Derken gürültüden iyice rahatsız olan kodaman aşağı inerek kapıyı açtı. Kızı ve malı teslim etti. Yine buna benzer bir olayda Muhammed, tefeci bezirganın yakasını toplayarak öyle bir sarstı ki, Ebu Cehil daha sonra “Azgın bir deve gibi üzerime geliyordu” diyecektir. (İbn Habib, El-Muhabber)

Böylesi olaylar gösteriyor ki Hz. Peygamber, daha ilk gençlik yıllarından itibaren post üzerinde köşesine çekilmiş oturan “yeşil sarıklı ulu bir hoca” tipinde değildir. Genç, aktif, dinamik, canlı ve hayatın doğrudan içinde birisidir.

35 yaşından itibaren de içten gelen bir yalnızlığa bürünmüş, dağlarda, ıssız tepelerde gökleri seyretmeye, yaşadığı şehre tepeden bakarak “Ben kimim ve bu hal neyin nesi?” diye sormaya, sorgulamaya başlamıştı. Çektiği varoluş sancısı onu geleceğe hazırlamaktaydı. Allah bu sancıyı karşılıksız bırakmadı. Hira mağarasından şehre inip, tarihin önüne çıkarak kendini peygamber olarak tanıttığında yanında Allah’tan başka hiç kimse yoktu.

Yine peygamber olduktan sonra, 60 yaşındaki şu olaya bakınız:

Mekke’nin fethinden sonra Hz. Peygamber (s.a.v) Hevazin ve Sakif kabilelerinin üzerine yürüdü. Yeni katılanlarla birlikte 15 bin civarında hayli kalabalık bir orduyla fatih ve muzaffer bir edayla, 4 bin civarındaki düşman kuvvetleriyle karşılaştılar. Müslümanların içinden “Mekke’yi de fethettik, artık kimse bize karşı koyamaz, topu topu dört bin kişiler.” sesleri yükselmekteydi. Dağılan düşman ordusuna bakarak ganimet toplamaya dalan Müslümanlar, düşmanın toparlanıp şiddetli bir ok yağmuruna başlamasıyla gerisin geri kaçmaya başladı. Eline ganimetten bir parça geçiren geri dönüp kaçıyordu. Ordunun dağılmaya yüz tutması üzerine ovada bir ses yankılamaya başladı; “Ben nebiyim, yalan yok, Ben Abdulmuttalib’in torunuyum!” diye bağıran bu ses, atını mahmuzlayarak düşmanın üzerine atılıyordu. Atın hemen yanındaki bir kaç kişiden “Ey Allah’ın kulları! Ey Ashabu’l-Şecere, Ey Ashab-ı Suretu’l-Bakara! Kaçmayın, geri dönün!” sesleri yükseliyordu. Bunun üzerine kaçmakta olanlar gerisin geri dönerek kişneyerek şaha kalkan, elindeki çakıl taşlarını ata ata düşmanın üzerine yürüyen bu cesur sesin etrafında kenetlendi. Hepsi birden tekrar yekvücut oldular ve son bir hamleyle düşmanı bozguna uğrattılar. Doğruluk ve dürüstlük timsali (el-emin) olmakla beraber, cesareti ve yiğitliği ile de gerçek bir lider olduğunu gösteren ve orduyu dağılmaktan kurtaran bu atlı Hz. Peygamber (s.a.v)’den başkası değildi. (Razi, Kurtubi, İbni Kesir, Taberi).

Demek ki onun dikkat çeken özellikleri, kılık kıyafetinde, din otoritesi olmasında, tapınak rahipliğinde, gizemli, sırlı, büyülü, tütsülü tavır ve edalarında değil; dürüstlük abidesi (el-emin) karakterinde, benliğini kuşatan yetim yüreğinde, muazzam ahlakında (hulg azim), haksızlıklara tahammülü olmayan karakterinde, adalet özleminde, yalnızlığa bürünüşünde (müdddesir), ağır sorumluluklar hissedişinde (müzzemmil), ufuklara dalarak yaşadığı korku ve titreme (huşu) ile kalabalıklar içinde kendini gösteren atılgan ve cesur kişiliğinde aranmalıdır.

Şimdi, böylesi bir kişilik hiç bugünkü “din adamı” profiline benziyor mu?

***
Öte yandan dikkatle baktığımızda, Hz. Peygamber’in, dini özel bir meslek olmaktan çıkarıp, genele yayarak (umum/ummi) hava gibi herkesin soluduğu bir hayat kaynağına döndürmek amacında olduğunu görürüz. Bunun içindir ki Kur’an onu “ummi nebi” olarak tanıtmıştır.

Şöyle ki:

Eski dünya dinlerinin (Yahudilik, Hıristiyanlık, Mecusîlik, Manihaizm, Hinduizm, Budizm vs.) tekelinde olan tanrı ve din konularını sokaktaki adamın aklına ve vicdanına hitap eder tarza indirmiştir. Yani dini muhayyileyi daha rasyonel hale sokmuştur. Her tür Haman, Ruhban, Brahman, Şaman vs. sultasını tarihe gömmüştür.

Örneğin, eski çağlarda göğe merdivenle çıkıp Tanrı ile konuşma anlamına gelen ve sadece din adamlarına mahsus olan miracı (u’ruc/mi’rac) “Namaz mu’minin miracıdır” diyerek sokaktaki adamın “tek kişilik” eylemine indirmiştir. “Ruhbanlık yoktur, cihat vardır” diyerek din adamlığının köküne kibrit suyu dökmüştür.

Tanrı’nın ne din adamlarına ne de krallara yönetme yetkisi vermediğini, hiç birisinin Tanrı’nın oğlu olmadığını ilan etmiş ve krallarla Tanrı arasındaki dini-politik bağı kesip atmıştır. Oysa eski çağlardan beri Tanrı’nın oğlu olma iddiasında olmayan bir kral neredeyse yoktu. Japon imparatoru Tanrı’nın oğlu olduğu iddiasından daha 1946 yılında resmen vezgeçmiştir. Bu nedenle “Allah birdir. Bölünmez bir bütündür. Doğurmaz ve doğurulmaz” diye başlayan İhlas suresi, Lehep ve Kafirun sureleri gibi son derece siyasi-politik mesajlarla yüklüdür.

Yine eski dünya dinlerinde din adamlığı bir meslek olarak icra edilir ve en önemli servet yığma kaynakları arasında yer alırdı. Toplum “tapınak” etrafında örgütlenmişti ve tapınak görevlileri de din adamlarıydı. Vergiler tapınakta toplanır ve din adamlarınca yönetilirdi. Tapınağa getirilen mallara “Tanrı malı” diye etiket vurulur ve sahipliğini de Tanrı veya onun yeryüzündeki oğlu olduğuna inanılan kral adına din adamları idare ederdi.

Eski çağlardaki Sümer, Akkad, Babil, İbrani, Arami, Hitit, Asur, Pers, Mısır, Roma tapınakları bunların örnekleriyle doludur.

Din adamları en eski çağlardan beri Şaman, Kâm (Türk), Brahman (Hind), Mog, Mithra (İran), Haman (Mısır), Druid (Britanya), Rişama (Sabiî), Sangha (Tayland), Lama (Tibet), Afkallu (Nebati), Flamen (Roma), Haham (Yahudi), Rahip (Hristıyanlık) vb. isimlerle anılırlardı.

Bunlardan özellikle MÖ.400-MS.200 yılları arasında bugünkü Suriye’de yaşayan Nebatiler önemlidir. Çünkü onlarda Allat, Manotu, Hubalu, Uzza gibi birçok tanrı veya tanrıça ile Afkullu adında din adamları sınıfı ve Tanrı kültleri için Bayta denilen kutsal mekanları vardı. Tanrılar genellikle abstrakt denilen dikili taşlar ile sembolize edilirlerdi.

Bunlar Müslümanlar için pek yabancı gelmeyecektir.

Çünkü bunun benzeri bir düzen Mekke’deki Kabe çevresinde kurulmuştu. Nebati tapınak rahiplerinin (Afkallu) yerini Mekke’ye hükmeden 7-8 tefeci bezirgan almıştı. Bu tefeci bezirganların başını da Hz. Peygamber’in amcası Ebu Lehep çekiyordu. Bu düzene Kur’an “Yeda Ebu Lehep” dedi ve ilk inen ayetlerde doğrudan hedef gösterdi: “Kahrolsun Ebu Lehep iktidarı, kahrolsun!” (Lehep Suresi: 1).

Eski dünya dinlerinin din adamları gibi, Mekke’ye hükmeden bu tefeci bezirganlar, Kabe’ye getirilen hediye kurbanlık ve malları yönetiyorlardı. Aralarında pay ederek üleşiyorlardı. Allah’ın evi Kabe’yi eski dünya dinlerinin tapınaklarına çevirmişlerdi. Kendileri de din adamlığı rolü üstlenerek böylesi bir menfaat çarkı kurmuşlardı. Kur’an, bu hediye ve malların (en’am) iç edilmesine dayalı menfaat çarkını en sert şekliyle eleştirdi. En’am suresini okuyun, bunu anlatır.

Hz. Peygamber’in ilk elden politik hedefi, menfaat tapınağına dönüştürülen Allah’ın evini, işte bu tefeci bezirganların elinden kurtarmak ve asli haline döndürmekti. Onun içindir ki bu düzenden nemalananlarca şiddetli tepkiyle karşılaştı ve asla affedilmedi.

Bu açıdan bakarsak Hz. Peygamber’in çıkışı, kendinden altı asır önceki Hz. İsa’nın çıkışına ne kadarda benzer. Hz. İsa’nın tapınağı basarak “din adamlarına” meydan okuyuşu İncil’de şöyle anlatılır:

“Tapınağa bir genç geldi. Avluda sığır, koyun ve güvercin satanları, orada oturmuş para bozanları gördü. İpten bir kamçı yaparak hepsini koyunlar ve sığırlarla birlikte tapınaktan kovdu. Para bozanların paralarını döküp, masalarını devirdi. Bir yandan da şöyle bağırıyordu: “Tanrı’nın evini ticarethaneye çevirdiniz, ey engerek soyu! Bu tapınağı yıkın, onu yeniden yapacağım…” (Mat. 21:12-13, Mar.11:15-17, Luk. 19:45-46. Yuh.2-13-19).
Bu sözlerle sığırlar, koyunlar anlamına gelen En’am suresinde anlatılanlar ne kadar da birbirine benziyor. Hz. Muhammed de, Kabe’de, amcası Ebu Lehep’in yüzüne buna benzer sözlerle haykırmıştı.
Demek ki, başta Hz. Muhammed olmak üzere, peygamberlerin ilk elden hedefi, tapınak bezirganı bu din baronlarıdır. Çünkü bunlar Allah’ın evini ticarethaneye çevirmekte, para bozmakta, mal yığmakta ve din adına servet biriktirmektedirler.
Nitekim tarihe baktığımızda Budha’nın Hind din adamları sınıfı Brahmanlara, Zerdüşt’ün İran din adamları Moglara (Molla?), Musa’nın Mısır din adamları Hamanlara, İsa’nın Yahudi din adamları Hahamlara karşı çıktığını, dahası çoğunun onlar tarafından yargılanarak ölüme mahkum edildiğini görürüz.

Bu tesadüf müdür?

Nasıl oluyor da bir peygamberin en azılı düşmanı bir din adamı olabiliyor? Bu ne yaman bir çelişkidir. Demek ki kafamızdaki “din adamı” imajını ciddi bir şekilde gözden geçirmemiz lazım.
***
Kuran’ı eline yeni alan sıradan bir Yahudi veya Hıristiyan vatandaşı, Bakara suresinin 40. ayetinden başlayıp 152. ayetine kadar yoğun ve oldukça sert bir Kitab-ı Mukaddes (Yahudi-Hıristiyan) geleneği eleştirisi ile karşılaşır. Buradaki eleştirileri okuyup da sarsılmaması mümkün değildir.
Aslında bu eleştiriler sokaktaki sıradan Yahudi veya Hıristiyan’a değil tümüyle “din adamları” (Haham-Ruhban) sınıfına yönelik eleştirilerdir.
Allah’ın ayetlerini az bir paha karşılığı satmaktan Allah adına ayet uydurmaya, halkın parasını din namına karınlarına doldurmaktan kitabı kendi tekellerine almaya kadar ne kadar “din adamı” karakteristiği varsa hepsi en sert ifadelerle yerden yere vurulur; “zillet, alçaklık, maymun iştahlılık, haram yiyicilik, nimeti inkâr, zalimlik, nankörlük” vs. bunlardan sadece bir kaçıdır.
Bu nedenle Kuran’ın din adamlarına yönelik eleştirisi, sokaktaki adamın, o dönemde artık birer “Tanrı A.Ş” veya “mabet bezirgânlığına” dönüşmüş “tapınağa” yönelik öfkesini yansıtır.

Keza Hz. Peygamber’e daha ilk günden itibaren sürekli karşı çıkan, kendisi dururken daha 40 yaşına yeni basmış bir yetimin Allah’ın peygamberi seçilmesini içine sindiremeyen, bu nedenle de başta Bedir ve Uhut olmak üzere bütün savaşlarda karşısına çıkan, karşısına çıkanları kışkırtan, yerel düzeyde başarılı olamayınca dönemin küresel gücüne (Bizans) giderek kendi ülkesini işgale davet eden, bunun için de Medine’deki adamlarına karşılama için bir mescid yaptırtan (Mescid-i Dırar) kişinin de 70 yaşında bir din adamı (rahip) olan Ebu Amir olduğu unutulmamalıdır. O Ebu Amir ki ihtirası onu yakıp bitirmiştir. Sonunda ağırlandığı Bizans saraylarında ölüp gitmiştir. Demek ki ihtirasların en tehlikelisi ve zararlısı din adamlarında görülenidir. Bu diğerlerine hiç benzemez.
***

Görülüyor ki Hz. Peygamber’in şahsında karşımızda, “hayatın dışında ve fakat üzerinde etkili” bir din adamı profili değil; bütün renkliliği ile “bizzat hayatın içinde yaşayan” bir peygamber örnekliği vardır.

Din adamı mantığı, bir yıldız veya sanatçı mantığı gibidir. Hayatın dışına çıkmayı, insani yönlerini mümkün mertebe insanlara göstermemeyi esas alır. İnsanlara hep etkileyici görünmek ister. Aksi halde gözden düşecektir.

Mantık bu olunca örneğin bir din adamı güya giderek ruhanilik kazanacak, azizliğe yükselecek ve hatta tanrılaşacak, gündelik hayatta fazla görünmeyerek “karizması” sarsılmayacak, böylece insanların ruhlarına uzaktan nüfuz edecektir.

Bu nedenle bütün din adamları veya din adamı özentisi içindeki kişiler kasıntılıdır. Alabildiğine kasılarak hem kendilerini hem de karşısındakileri gererler. Sıradan birisi gibi görünmeyi kendilerine yediremez, kıyafetleriyle, kisveleriyle, tavır ve edalarıyla toplumdan ayrı olmak isterler. Ağızlarını yayarak, ruhani pozlara bürünerek konuşurlar. Yanlarında rahat edemezsiniz. Bakmanız haram, kalkmanız haram, gülmeniz günah vs. gibi hisse kapılırsınız. En tabiî halleriyle kendileri olmak yerine, toplumun onlara biçtiği rolü oynarlar. Bu rolü oynamazlarsa insanların kendilerini terk edeceği endişesine kapılırlar. Yalnızlığa dayanamazlar. Çünkü kendilerini her daim ayakta tutacak bir yalnız yürekten aslında yoksundurlar. Bu yalnız yüreğin ancak ve sadece, hiçbir yere sığmayıp sadece oraya sığabilen Allah aşk ve sevgisi ile ayakta kalabileceğini, sadece O’nunla güçlüklere göğüs gerebileceklerini bilmezler. Çocuklar gibi sevilmek, alkışlanmak, pohpohlanmak isterler. Bunun içindir ki insanlar nazarında en şöhretli kişi, aslında insanlar tarafından en çok sevilme ihtiyacı içindeki kişidir.

İnsanlar muhayyilelerinde ideal prototipler yaratır ve onlarla deşarj olurlar. Kimimize din adamı, kimimize sanatçı, kimimize yıldız, kimimize kahraman rolü vererek. Biz de bu sahte rolleri oynamak için kasıldıkça kasılır ve ona mahkum oluruz.

Oysa Allah’ı neden göremiyoruz diyen birisine “O’nu görmediğim an yoktur” diyenden daha mü’min, selamlamak için önünde secde eden birisine, yakasından tutup kaldırarak “Dik dur ve öyle selam ver, bizim selamlamamız budur” diye uyarandan daha asil ve “Ben kuru hurma yiyen bir kadının oğluyum” diyenden daha özgür kim olabilir?

Böyle birisi neden “din adamı” kisvesine bürünmeye ihtiyaç duysun?

Kaynak : http://www.haber10.com/makale/6477/
http://www.okyanusum.com/bugunanlatilan.html

15 Haziran 2010 Salı

SÜT,ZARARLI.........

Çeviren :AylinER

Seton Medikal Merkezi Genel Cerrahi Göğüs Bölümü Başkanı’nın Hastalarına mektup şeklindeki “süt” hakkında detaylı olarak yazdığı bilgilerin bazı önemli kısımları aşağıda özet şeklinde derlenmiştir:

•Şaşırabilirsiniz ama dünyadaki pek çok insan kendilerini hasta etmesinden dolayı ya süt içmiyor ya da inek sütü kullanmıyor.

•1500 makale içinden 500den fazlasıda yazarlar, inek sütünün harika bir gıda olmadığını ve yan etkilerinin mevcut olduğunu, bu gıdanın gıda endüstrisi tarafından bizlere “mükemmel gıda” olarak manipüle edilmekte olduğunu belirtmektedir.
•Süt, yeni doğan yavrunun sütten kesilme zamanı gelip kendi türü için gerçek gıdalarla beslenene kadar anne tarafından salgılanan kendi türü için zengin besleyici değeri olan bir besindir. Bundan ne daha fazla ne de azı.

•Her memeli türünün sütü kendi türünün ihtiyaçları için özel olarak üretilmiştir.

•Biyokimyacılar ve fizyolojistler ve nadiren doktorlar yavaş yavaş her bir türün kendine has özel gıda ve elementlerine sahip olarak gelişmekte olduğunu öğrenmeye başlamışlardır. Buna göre, bizler bir dana gibi çok büyük kas grupları ya da yoğun iskelet gelişimine ihtiyaç duymayız. Bizler için esas önemli olan, ileri nörolojik gelişme ve hassas nöromüsküler kontrolüdür. Yeni doğan insanın özellikle ihtiyacı olan şey; beyin, omurilik ve sinirler için gerekli olan önemli materyallerdir.

Süt’ün oluşturduğu rahatsızlıklar hakkında yapılan çeşitli çalışmalardan çıkan bazı sonuçlar;

Salmonella, E. Koli, stafilikoksal enfeksiyonların oluşumu incelendiğinde süte kadar uzanmakta. Ekiden tüberkiloz hastalığının yaygın oldğu zamanlarda sütün en iyi çiğ gıda olduğu düşünülmekte ve çokça tükeltilmekteydi. UCLA’daki yapılan çalışmada 1980-1983 arasındaki salmonella enfeksiyonu görülen tüm vakalar araştırıldığında, üçte birinden fazlasında çiğ gıda olan sütün izlerine rastlanmaktadır.

İngiltere ve Galler’de halen çiğ süt yoğun miktarda tüketilmekte ve süt ile oluşan yaygın hastalıklar görülmektedir.

Amerika Tıp Birliği Dergisi, insanlarda çoklu-durumlu enfeksiyon serisi patorize olmuş
sütteki Yersinia enterocolitica ile oluşmaktadır.

Finlandiya’daki bir çalışmada şeker hastası çocukların inek sütüne karşı yüksek seviyede
serum antikora sahip oldukları bulunmuştur.

Norveç’te 1422 birey 11.5 yıl takibe alınmış ve günde iki veya daha fazla bardak süt

tüketenlerde lenfetik organlardaki kanser vakaları 3.5 kat daha fazla görüldüğü tespit edilmiş.

Allan S. Cunningham of Cooperstown’un yazdığı makalede yer veridiği çalışmasından çıkan sonuç göstermektedir ki; Yeni Zelanda, Amerika ve Kanada’da en fazla et ve süt ürünleri tükenten ülkelerin başında gelmekte ve Japonya, Fransa gibi bazı ülkerle de en az tükentenlerden ve Japonya’dan Amerika’ya göç eden kişiler incelendiğinde hastalık modellerinde, lenfoma frekansında artışta ve “genetik korunmada” eksiklik gözlemlenmiştir.

Sonuçta, Dr. Kradjan hastalarına ve tüm insanlara şöyle seslenmekte:

Sağlığınız için süt içmeyin, süt dietinizin besin değerlerini ve güvenliğini azaltmaktadır. Çocukluğumuzdan bu yana şartlandırıldığımız, "süt doğanın mükemmel besinidir" düşüncesinin değişmesi belki zor olacaktır ama size garanti ederim böylece, hem de bir şey harcamadan daha sağlıklı olacaksınız. Ne kaybedersiniz ki?

http://www.notmilk.com/kradjian.html sayfasından derlenip, İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmiştir.


http://www.okyanusum.com/sutmektubu.html

5 Haziran 2010 Cumartesi

ŞEYH-ÜL MEY KEMAL EFENDİ:ALEM-İ KAVM-İ LUT HAKKINDA....


Özel bir email listesine gönderilmiş olan bir emailden:

Merhaba arkadaşlar;

Bu konuyu hep yazmak istemiştim ama bir türlü fırsat bulamamıştım. Çünkü (birazdan bahsedeceğim) konuyu gördüğümde ilgimi çekmiş, paylaşma istemi yaratmıştı bende. Belki bazılarınıza ilginç gelmeyebilir ama ben bu mailimde 1613-1640 yılları arasında yaşamış olan birinden bahsedeceğim. Bu biri, bence yaşadığı çağda bulunabilecek nadir insanlardan biri. 1640 yılında kazığa oturtularak öldürülüp, kemikleri bile huzur bulmasın diye(!) köpeklere atıldığından bu kişinin büyük bir suçlu olduğu fikri ilk etapta düşünülebilir. Ancak yaşamına bakıldığında tek suçunun doğru bildiği yolda yürümek olduğu da kolaylıkla görülebilir. Şeyh-ül Mey Kemal Efendi'den bahsediyorum. "Şeyh-ül Mey"lik ünvanı, Osmanlıda toplumsal yaşamı düzenlemekle memur büyük alim ve fakihlere verilmiş bir ünvan olarak ilk olrak 1453 yılında ortaya çıkıyor ve Efendisiz Kemal Efendi'nin katledilmesiyle son buluyor. Hemen her konuda, bulunduğu çağa göre radikal fetvalar veren Kemal Efendi'nin (ki hala radikal)beni en çok etkileyen yaklaşımı ise eşcinsellik konusunda verdiği fetva:

"Alem-i kavm-i Lût hakkında;

Lût kavmi, Lût peygamberin ıslah için gönderdiği milletin işlediği ameldir. Buna cinsi sapıklık, livata deseler de fertlerin cinsel tercihlerine saygı duymak gerekir. Bir adam, bir adamdan bir kadın bir kadından hoşlanırsa buna karışmak kimseye düşmez. İnsan nasıl zevk alıyorsa öyle yapmalıdır." (Hadım Edilmiş Sultanlığın Hikmetleri; Süleymaniye kütüphanesi)

Aslına bakacak olursanız bu maili nasıl sonuçlandıracağımı da bilemiyorum. Ama sanırım 4 asır önce eşcinsellik için büyük savunuda bulunan bu Efendisiz Efendi'den bahsetmeseydim kendimi rahatsız hissedecektim...

sevgiyle...
http://www.ibnistan.net/

EŞCİNSELLİK VE TEKAMÜL......

Eğer bir düşmanımız varsa, özgürlük ve dürüstlük adına ateist olan değil, güçlü olan her kimseye yağ çeken dalkavuklar düşmandır. Sevgi ve dürüstlükte ifadesini bulan Tanrı'ya inanan dindar değil, dini, çıkar ve kişisel hırs için kullanarak, sevgiye ihanet edenlerdir. Serbest piyasa ekonomisinin özgürlüğüne ve esnekliğine, rekabet içinde en iyi sistemin oluşabileceğine inananlar değil, serbest piyasayı serbest haydutluk olarak uygulayanlar düşmandır. Herkes için eşitlik ve ekmek isteyen komünistler değil, komünizm adına vahşi diktatörlükler kuranlar düşmandır. Özgürlükçü, iktidarı olmayan, herkesin gönüllü katıldığı bir toplumu özleyen, sadece insanı kutsal sayan anarşist değil, para ve egoları dışında hiç bir şeyi kutsal saymayan düşmandır. Ve aslına bakarsak şu veya bu insan değil, olsa olsa katılık, gereksiz korkular, affetmezlik, aldatan bağımlılıklar gibi düşmanlar var.
Yani savaşımızın (cihadın) cephesi, farklı düşünenlerin arasında olmamalı. Tabii ki, insanlık adına farklı rüyalar kurmuş olan insanlar, birbiriyle tartışacak, belki de kavga edecek, ama sonuçta aynı tarafta olduklarını bilmeliler, nihayet bilmeliler.

Farklılıkları anlatmak için yukarıda siyah beyaz bir tablo çizdim. Ancak hiç bir insan özünde kötü değil, sadece zayıflıkların, bencilliğin, bağımlılığın ve hırsın tutsağı olma dereceleri farklı. Yanılabiliriz de. Ama dürüst olup, kendimizi ve önyargılarımızı sorgulamayı kabul edersek, yanılgılarımız bile, daha doğru olanı bulmak için bir basamak olacaktır.

Bazen en fazla sabir gerektiren, en zor savaş, içimizdeki mücadeledir. İçimizde başlar, sonra birlikte olduğumuz insanlarla, ancak ondan sonra toplumsal mücadelemizin bir anlamı olacaktır.

Eşcinsellik konusuna gelince, eğer birisi inançtan dolayı, başkasını yargılamadan ve ikiyüzlü olmadan, cinsel duygularını aşmaya çalışırsa, o halde olağanüstü zor ve saygıya değer bir savaşta bulunmaktadır. Eğer dürüst bir insansa, bu savaşının zorluğu, kendisine en azından insani zayıflıklara karşı hoşgörü öğretebilir. Eğer birisi kişisel inançtan dolayı ve dürüstlük adına, kendisiyle yüzleşmeye cesaret edip, "evet ben eşcinselim", derse ve bütün önyargı ve kişisel korkulara rağmen, kendi kendine sahip çıkarak bunu dürüst bir biçimde yaşamaya çalışırsa, o zaman bu insan da, saygıya değer bir savaşta bulunmaktadır. Savaşarak, bazen kaybederek de, hem kendine hem de farklı olan bütün insanlara karşı saygı ve hoşgörü öğrenebilir.

Sonuçta her ikisi, dürüst olmaya çalıştığında, bu zor mücadelenin sayesinde insan olarak gelişecektir. Hiç ama hiç kimsenin, vicdani bir karardan kaynaklanan bu kişisel mücadeleyi yargılama hakkı yoktur. Ancak insani destek verme hakkı vardır, çünkü henüz bir çok insan, eşcinsel insan, bu zor mücadelede, çok da yalnız kalmaktadır.

Heribert Mürmann
http://www.ibnistan/net

KİM İNSAN.......?

İnanç,kimsenin tekelinde değildir.Eşcinseller de inanabilir,inancını islami iman ile yorumlayabilir.

Bundan birkaç sene önce yaşadığım bir olay geldi aklıma,anlatmak istiyorum.
 Halamı ziyarete gittim birgün.Yedik,içtik,konuştuk anlattık vs..derken kapı çaldı.
Bu arada söyleyeyim halamın karşı dairesini üç travesti tuttuğu için apartmanda bir dönem kıyametler kopmuştu.Fakat nasıl olduysa bu üç travestinin çok sesli ve görünen aykırı bir davranışları olmadığı için tepkiler azalmış.

neyse..halam kapı çalındığı sırada bir işle meşgul olduğu için kapıyı ben açtım.

Üzerinde beş altı kase dolusu aşure tepsisiyle bir travestiyi görünce şok oldum.

Ve aynı anda bitişik daireninde kapısını çalmış olacakki yan tarafta oturan adam küfür etti kapattı kapıyı.

Ben daha birşey söylemeden bana:''kimse almadı bari siz alın bir tanesini'' dedi..Aldım tabi ''Allah kabul etsin'' diyerek..

bu olayı hiç unutmam.
ZENSEN(bir üye)
http://forum.ateizm2.org